Algemene voorwaarden

Uw rechten als client

Daphne Meijer is lid van het Nederlands Instituut Psychologen en staat geregistreerd in het overheids kwaliteitsregister BIG.

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Als eerstelijnspraktijk is samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal de betrokken huisarts geïnformeerd worden over de gestelde diagnose en het verloop van de behandeling. Indien het wenselijk is dat er informatie over u wordt opgevraagd bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, kan dat niet zonder uw toestemming.

Rapportage en dossier

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.

Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

Klachten

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorgantisatie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, uw klacht indienen. Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels van de beroepscode.

Voortgang behandeling bij uitval psycholoog

Mocht u al in behandeling zijn en uw behandelaar valt onverwachts uit, dan wordt u geinformeerd door de assistentes van het Medisch Centrum Aalst. Mocht er sprake zijn van langdurige uitval dan dient u contact op te nemen met uw huisarts. U kunt dan in overleg beslissen of u uw behandeling elders wilt voortzetten.

In vakantieperiodes overlegt uw behandelaar met u of u tussentijds uw behandeling bij een collega psycholoog in de regio wilt continueren of dat u liever wacht. Er is een vervangingsregeling met:

drs. Gerdy Snijders: www.gerdysnijders.nl

drs. Anke van Oosterhout: www.psycholoog-eersel.nl

Betalingsvoorwaarden

De psycholoog stuurt binnen dertig dagen na datum van (afsluiten van) onderzoek of behandeling een factuur naar de cliënt, of naar zijn/haar zorgverzekeraar wanneer dit met cliënt is overeengekomen. In alle gevallen is de cliënt uiteindelijk verantwoordelijk voor betaling.

In geval van verzekerde zorg worden de facturen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd als er een contract met de betreffende zorgverzekeraar is afgesloten. Zonder contract wordt de factuur na afronding van het traject naar de client gestuurd. Bij onverzekerde zorg krijgt de client op het einde van de maand de factuur toegestuurd.

Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk. Aan mensen woonachtig in het buitenland vragen wij de betaling contant te voldoen.

De beroepsaansprakelijkheid van de psycholoog werkzaam bij de praktijk psychologie, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.

Praktijk Psychologie werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000. U vindt de betalingsvoorwaarden hier [37 KB] .

Aanvullende voorwaarden:

1. Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.

2. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Uw zorgverzekeraar kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is 94003924 en de AGB-code van Daphne Meijer is 94004478.

3. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziektekostenverzekeraar dient u altijd een verwijzing te hebben van uw huisarts.